การจดทะเบียนเรือ

(การจดทะเบียนเรือครั้งแรก)

* ผู้ประสงค์จะขอออกใบอนุญาตใช้เรือ หรือการจดทะเบียนเรือครั้งแรกให้ยื่นคำขอได้ที่กองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือ ณ สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เจ้าของเรือมีภูมิลำเนา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ดังนี้

1. คำร้องแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่า

– เรื่องขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งแรก (แบบ ก.5)

– คำขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ (แบบ บ.1)

– คำขอจดทะเบียนเรือไทย (แบบ บ.57)

2. เอกสารที่ใช้แสดงกรรมสิทธิ์เจ้าของเรือ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ต้องไม่หมดอายุ)

– สำเนาหนังสืออื่น (ระบุ)

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– หนังสือแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

– หนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

– ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

– หนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

– หนังสือรับรอง

– บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

3. เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือที่ใช้จดทะเบียนเรือ / ใบอนุญาตใช้เรือ

ก. เรือที่ต่อหรือซื้อภายในประเทศ

– ใบเสร็จรับเงินของอู่ต่อเรือหรือผู้รับจ้างต่อเรือหรือผู้ขายเรือ

– ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ

– สัญญาจ้างต่อเรือ (ถ้ามี)

– ใบเสร็จรับเงินขายเครื่องจักรยนต์

– สัญญาซื้อขายเรือและเครื่องจักรยนต์

ข. เรือที่ต่อหรือซื้อจากต่างประเทศ

– หนังสือสัญญาซื้อขายเรือพร้อมคำแปลภาษาไทย

– ใบเสร็จรับเงินพร้อมคำแปลภาษาไทย

– หนังสือรับรองการถอนทะเบียนเรือจากต่างประเทศ พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย

– หลักฐานการนำเข้าในราชอาณาจักรจากกรมศุลกากร (แบบที่ 32) ใบเสร็จรับเงินชำระค่าภาษีของกรมศุลกากร

หมายเหตุ

* ในกรณีที่ยังไม่นำเรือเข้ามาในราชอาณาจักรให้จดทะเบียนเป็นเรือไทยได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2540) เมื่อนำเรือเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและผ่านพิธีการทางศุลกากรให้เจ้าของเรือนำหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากรมายื่นต่อกรมเจ้าท่า

* ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือ เรือสำราญกีฬา ต้องเสียภาษีสรรพสามิต (ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค.0705/20094 ลว.20 พ.ค.2537

* ในกรณีจดทะเบียนเรือบรรทุกคนโดยสารสำหรับเรือโดยสารรับจ้าง ต้องมีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้โดยสาร
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ.2539)

* ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือ ประเภทเรือลำเลียงสินค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเรือลำเลียง

* ในกรณีขอรับใบอนุญาตใช้เรือและจดทะเบียนเรือประเภทเรือประมงจะต้องมีหนังสือจากกรมประมงอนุญาตให้จดทะเบียนเรือมาแสดงก่อน

การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ

* การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว จะยื่น ณ กองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
หรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาใดก็ได้

ทะเบียนเรือ

Comments

About the author:

Avatar photo

. Follow him on Twitter / Facebook.