About TBC

ไทยโบ๊ทคลับ เป็นสมาคมเรือที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ และแหล่งข้อมูลของการเล่นเรือในเมืองไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งคลับขึ้นมา ก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีโอกาสได้เล่นเรือได้มากขึ้น และ เล่นเรืออย่างถูกต้อง และปลอดภัย

เรือเป็นพาหนะที่อยู่คู่กับคนไทยของเรามาตั้งแต่ในสมัยโบราณกาล สังเกตได้จากแหล่งชุมชนโบราณ รวมถึงตลาดโบราณที่มีชื่อเสียงซึ่งหลาย ๆ แห่ง มีอายุกว่า 100 ปี ก็มักจะตั้งอยู่ริมสองฝั่งของลำน้ำในประเทศไทย ถ้าใครมีโอกาสเคยไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยา จะสังเกตได้ว่าวัดเก่าแก่หลายๆ วัดก็ตั้งอยู่ริมน้ำ โดยแต่ละวัดจะหันหน้าไปสู่แม่น้ำ เพราะในสมัยก่อนคนไทยเราไปมาหาสู่กันด้วยเส้นทางน้ำเป็นหลัก  แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไป เรามีถนนหนทางมากขึ้น และการเดินทางโดยรถยนต์ก็สะดวกสบายมากกว่าการเดินทางทางน้ำ การคมนาคมทางน้ำเลยถูกลดความสำคัญลงไป ทำให้คนไทยของเราห่างเหินกับเรือกันมากขึ้น รวมถึงเรือจากต่างประเทศ ที่มีราคาแพงเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมเรือบ้านเรามากขึ้น ทำให้หลายๆ คนคิดไปว่าเรือเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเกินกว่าที่เราจะจับต้องได้ ผมเลยมีแนวคิดที่อยากจะให้คนไทย ได้กลับมาสัมผัสกับชีวิตในสายน้ำ เพื่อให้คนไทยได้มีจิตสำนึกรักสายน้ำ  และฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางน้ำ ให้สายน้ำของเรากลับมาคึกคัก และมีชีวิตชีวาเหมือนเช่นในอดีตของเรา

ถ้ามีโอกาสคงได้พบกันในสายน้ำนะครับ

HippyHippo

HippyHippo | Thai Boat Club

 

กฎชาวเรือ

ขออนุญาตชี้แจงกติกาการสมัครสมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันก่อนนะครับ  เว็บนี้ได้จัดทำขึ้นด้วยความตั้งใจจะให้เป็นที่พบปะพูดคุย ค้นคว้าหาข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน ในหมู่แวดวงคนรักสายน้ำ มิได้มีเจตนาในการมุ่งหวังรายได้หรือผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าเช่า Server ค่าจด Domain Name และค่าใช้จ่าย advance อื่นๆ ในการจัดทำสติกเกอร์ชมรม เสื้อยืดและของที่ระลึกต่างๆ ที่จะมีการผลิดขึ้นมา เราได้รับการสนับสนุนจากทางสปอนเซอร์ต่างๆ ที่เข้าร่วม จึงขอขอบคุณและถือโอกาสชี้แจงมา ณ ที่นี้ครับ

จุดมุ่งหมายของชมรม

ทางชมรมต้องการรวบรวมสมาชิกชาวเรือทั่วประเทศ ที่มีแนวคิดคล้ายกัน โดยพยายามสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือร่วมใจ  และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งด้านข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนการรวมน้ำใจของสมาชิกทั้งหลาย นำไปแบ่งปันแก่ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการกุศล การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ตามความสามารถ

จุดประสงค์ของชมรม

1. เพื่อรวบรวมสมาชิก เป็นตัวกลางผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ และส่งเสริมให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการซ่อมบำรุงรักษา จัดหาอะไหล่ซ่อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมตามโอกาส และความสามารถที่จะร่วมได้ เป็นต้น

2. เสริมสร้างความรับผิดชอบ และ ภาพลักษณ์ที่ดีของชาวเรือ ในสังคม

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้รักการท่องเที่ยวด้วยเรือ

4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้เรือมีโอกาสฝึกฝนทักษะการเดินเรือด้วยความปลอดภัย ตลอดจนการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

5. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ในการใช้เรือ

6. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเช่น แหล่งท่องเที่ยว ร้านจำหน่าย ซ่อมหรือตกแต่งที่เป็นที่ยอมรับในด้านราคาและคุณภาพ

7. กิจกรรมทั้งหมดมีจุดประสงค์ที่กระทำด้วยใจรัก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการค้าหรือหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น จากสมาชิก

8. ชมรมจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกชมรม และเป็นมิตรต่อ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย และเจ้าของอู่ต่อเรือ

โครงสร้างของชมรม

ชมรมไม่ต้องการให้มีประธาน เนื่องจากสมาชิกชมรมมาจากการรวบรวมสมาชิกที่มีแนวคิดเดียวกัน ไม่ได้แสวงหากำไร หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นชมรมจะยังคงไว้ซึ่งองค์กร โดยมีผู้ร่วมเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมเท่านั้น

กิจกรรมของชมรม

1. สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทางอินเตอร์เน็ดผ่านเว็บไซต์

2. สมาชิกที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต สามารถโทรสอบถามได้

3. การเข้าร่วมทริปต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นตามความเหมาะสมของเวลา และสถานที่นั้นๆ

4. จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ตามสถานที่ และเวลาที่เห็นสมควรตามเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิก

ระเบียบปฏิบัติของชมรม

1. ความเป็นสมาชิกได้แก่ สมาชิกที่ใช้เรือ หรือมีความรู้เรื่องเรือ ตลอดจนท่านที่กำลังมองหาเรือ หรือเคยเป็นเจ้าของเรือมาก่อน

2. ชมรมไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกชาวเรือเท่านั้น ยังเปิดกว้างสำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรือ เพื่อการมีเรือไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งท่านสมาชิกที่เคยมีหรือใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคแลกเปลี่ยนกันในชมรม

3. ในกรณีที่มีการพิพาท สบประมาท พาดพิง ด่าทอ ทำให้สมาชิกได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง ทางผู้ประสานงานจะทำการไกล่เกลี่ย และดำเนินเรื่องจนถึงที่สุด โดยมีการพิจารณาความผิด ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์นั้นๆ โดยเป็นกลาง ซึ่งผู้ที่ถูกตัดสินว่าผิด จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของเว็บ โดยมิจำเป็นต้องแจกแจงความผิดใน webboard

4. ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างภายในชมรม การตัดสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่ จะถือเป็นอันสิ้นสุด

5. ชมรมจะเก็บรายชื่อ และรายละเอียดของสมาชิก ไว้ในทะเบียน รายชื่อ การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติมหรือลดลงของสมาชิกจะถูกแจ้งให้รับข้อมูลทุกคนตามวาระอันสมควร

6. ชมรมไม่มีข้อจำกัด หรือ ผูกมัดกับสมาชิก ที่จะไปสังกัดกับชมรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และชมรมยังเปิดกว้างในการเป็น พันธมิตรที่ดี กับชมรมอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับเรือก็ตาม

7. ชมรมไม่จำกัดไม่ผูกมัด สมาชิกว่าจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของชมรม ซึ่งจะยังคงสภาพเป็นสมาชิกตลอดไป เว้นแต่สมาชิก ได้นำชื่อชมรมไปแสวงหาผลประโยชน์เข้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ นำชื่อชมรมไปใช้ในทางที่เสียหาย สมาชิกท่านนั้น จะถูกให้ออกจากสมาชิก หลังจากได้รับการไต่สวนแล้ว

8. สิทธิพิเศษต่างๆ ที่ชมรมได้รับมอบมาจากท่านที่ให้การสนับสนุนชมรม จะถูกนำมาเปิดเผย และจัดสรรคืนสู่สมาชิก ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่วนลด ของที่ระลึกในบางโอกาส และบริจาคให้กับกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

9.สมาชิกยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามฉุกเฉิน ตามความสามารถ และโอกาสที่จะกระทำได้ หากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากสมาชิกชมรม